Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки; Управління та адміністрування»

Нові соціально-економічні та політичні взаємини, які складаються в Україні, суттєво впливають на всі сфери життя, зокрема й на освіту. Освіта, передусім, різноаспектно впливає на процеси життєдіяльності держави. Один із пріоритетів – забезпечення якості освіти. Особливу увагу також приділено питанням соціально-психологічних особливостей розвитку післядипломної освіти в умовах суспільно-економічних трансформацій. У збірнику розглядаються саме такі проблеми. Представлено також результати дослідження аспектів становлення й розвитку у різних сферах життєдіяльності, зокрема в освітньому процесі. Збірник становить інтерес для керівників закладів освіти, методистів, державних службовців і науковців, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

УДК 378.091.046-021.68:159.9](082). Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р. Періодичність видання – щоквартально Головний редактор Ігор Дунаєв, д-р наук з держ. управління, проф. https://orcid.org/0000-0002-0790-0496 Заступник головного редактора: Валентина Іванова, д-р екон. наук, проф. https://orcid.org/0000-0003-4958-2235 Відповідальний секретар: Олена Бондарчук, д-р психол. наук, проф. https://orcid.org/0000-0003-3920-242X В’ячеслав Супрун, канд. екон. наук, доцент https://orcid.org/0000-0003-3117-5834 Технічний редактор: Яніна Васильченко http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki

ISSN: 2522-9931